Kushtet për shfrytëzim

Publikuar më 09 Мај, 2014


Pranimi I kushteve për përdorimin e http://ffm.mk

Me qasjen në  këtë web faqe  pranoni dhe detyroheni t’I respektoni kushtet për përdorim të përmbajtjes nga internet faqja http://ffm.mk

Të drejtat pronësore

Përmbajtjet në këtë internet faqe janë në pronësi të Federatës së Futbollit të Maqedonisë dhe të njejtat janë të mbrojtura me të drejtën autoriale,shenjat mbrojtëse dhe markat e shërbimeve,patentat dhe të drejtat e tjera të pronësis.Cdo kopjim,riprodhim,modifikim,transferim,distribuim apo përdorim I I të dhënave dhe informacioneve ,si dhe  versionet e tjera të përmbajtjes,nuk lejohen pa miratim paraprak nga Federata e Futbollit të Maqedonisë.

Çdo ndërhyrje apo keqpërdorim të internet faqes së Federatës së Futbollit të Maqedonisë është e dënueshme sipas kodit penal të Republikës së Maqedonisë.

Kushetet e përdorimit

Të dhënat dhe informacionet të publikuara ne këtë faqe internet janë të karakterit informative dhe konsiderohen të sakta në kohën e publikimit të tyre.Federata e Futbollit të Maqedonisë e ka të drejtën  që në cdo kohë të kryej revidim, plotësim apo ndryshim  të  të dhënave dhe informacioneve,në tërësi apo pjesërisht,me qëllim sigurimi të azhurimit apo përditësimit të vayhdueshëm të internet- faqes.Federata e Futbollit të Maqedonisë  nuk garanton për saktësin,relevancën dhe tërësin e informacioneve të publikuara dhe nuk merr përgjegjësi për përdorimin e pa drejt të këtzre informacioneve.

Përjashtimi i përgjegjësisë

Federata e Futbollit e Maqedonisë nuk merr përgjegjësi për ndonjë humbje eventuale ose dëmtim të cilat mund të ndodhin gjatë vizitës dhe përdorimit të të dhënave dhe informacioneven ga faqja e internetit , të tilla si humbja e informacionit , dëmtimit të shërbimeve , softuerit (programit) dhe të ngjajshme.

Lokacionet ose faqet e lidhura nuk janë në përgjegjësi e as të kontrolluara nga Federata e Futbollit e Maqedonisë dhe për këtë arsye lirohet nga përgjegjësia për përmbajtjen e çdo faqe të lidhur ose çdo ndryshimi apo azhurimi i të njejtës  dhe në asnjë mënyrë nuk përgjigjet për përmbajtjen e atyre faqeve dhe lokacioneve.   
   
Reprezentacioni A